Personuppgiftspolicy

för Kanadita AB:s behandling av personuppgifter

1. Personuppgiftspolicyns omfattninga

1.1

Nedan beskrivs hur Kanadita AB, org. nr 559164-0411, med adress Västergatan 34, 211 21 Malmö, (”Kanadita”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter i förhållande till dig som är kund hos oss samt de som besöker vår webbplats och använder sig av vår mobilapplikation.

1.2

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3

I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till behandlingen. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4

Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Kanadita är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

2. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till oss. Om du beslutar dig för att inte göra det, kan detta resultera i att vi inte kan tillhandahålla dig våra varor och tjänster. Om du däremot beslutar dig för att lämna personuppgifter till oss kan vi komma att hantera personuppgifter som kan hänföras till dig i enlighet med tabellen nedan.
Typ av personuppgift Ändamål Laglig grund Kategori av registrerad
Personliga detaljuppgifter så som förnamn, efternamn, leveransadress, telefonnummer, e- postadress. För att tillhandahålla dig din beställning. För att kunna marknadsföra våra varor och tjänster. Fullgörande av avtalet vi ingått med dig i samband med köpet. Vårt berättigade intresse av att nå ut till dig med marknadsföring. Kunder till Kanadita som besöker webbplatsen eller använder sig av mobilapplikationen.
Betalningsuppgifter så som betalningsmetod, betalningsbelopp, betalningsdatum, eventuellt kreditkortsnummer och giltighetstid på kreditkortet, samt annan information som kan tänkas krävas för andra betalningsmetoder. För att kunna administrera betalning av din beställning. För att kunna verkställa din beställning och hålla dig uppdaterad om din orderstatus. För att kunna hantera dina beställningar. Fullgörande av avtalet vi ingått med dig i samband med köpet. Kunder till Kanadita.
Uppgifter beträffande app -data så som IP - adress, språkinställningar, statistik över app - användning, platsuppgifter; andra tekniska kommunikationsuppgifte r, användarnamn, lösenord, säkerhetsuppgifter för inloggning, användningsdata och aggregerad statistisk information samt andra personuppgifter som du anger i vår mobilapplikation. För att kunna administrera ditt användande av vår mobilapplikation. För att kunna tillhandahålla dig våra varor och tjänster via vår mobilapplikation. För att du ska kunna använda din profil i vår mobilapplikation. Samtycke. Kunder till Kanadita. Personer som använder sig av Kanditas mobilapplikation.
Platsinformation (geo). För att kunna leverera de av dig köpta varorna till dig. Fullgörande av avtalet vi ingått med dig i samband med köpet. Kunder till Kanadita.
Beställningsinformation inkluderat sammanställning av dina beställningar. För att ge dig en överblick över din orderstatus. Fullgörande av avtalet vi ingått med dig i samband med köpet. Kunder till Kanadita.
Uppgifter beträffande webbsideanvändning (cookies) så som IP - adress, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisande webbadress (dvs. den sidan du senast använde innan du gick in på webbplatsen), tidpunkt för serverförfrågninge. För att administrera ditt användande av vår webbplats. För att tillhandahålla webbsidefunktionalitet. Samtycke. Webbplatsbesökare.

3. Lagring av personuppgifter

3.1

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Avseende app-data och webbplatsrelaterade SW40551754/3 personuppgifter lagras dessa under tiden du har vår mobilapplikation installerad samt under tiden du besöker vår webbplats.

3.2

Efter att vår avtalsrelation avslutats, lagrar vi dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i högst ett år efter kundförhållandets avslutande.

3.3

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

4. Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som hanterar vår mobilapplikation eller arbetar med IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till respektive lokal restaurang som kommer leverera din beställning till dig.

5. Dina rättigheter

5.1

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

5.2

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

5.3

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

5.4

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

5.5

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Kanaditas berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

5.6

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

5.7

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. SW40551754/3 Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

5.8

Du har rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål till Datainspektionen.

6. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

7. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på sekretess@pitapit.se.

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 1a juni 2020